Preserving Independence, Hope, and Dignity since 1967

Home


Other Languages

Kreyòl

Bay Area Legal Services founi sèvis legal sivil pou rezidan Florid ki kalifye epi ki rete  Hillsborough, Manatee, Pasco, Pinellas ak Sarasota.  Nou fè aranjman pou mete yon entèprèt ki pale Kreyòl pou reponn lè ou telefòne mande asistans avèk lè ou vinin nan antrevi.

Pou mande si ou kalifye pou nou ba ou asistans epi pou mete yon randevou, telefòne Legal Aid Line, de lendi a vandredi, 8:45 a.m. a 4:30 p.m.:

813.232.1343 (moun ki rete Hillsborough)

1.800.625.2257 ( moun ki rete Manatee, Pasco, Pinellas, ak Sarasota)

Nou pa kapab ede ou sou gen :

  • Aksyon kriminèl
  • Kesyon Imigrasyon
  • Kontravansyon
  • Aksidan travay ak konpansasyon travayè (Workers’ Comp)
  • Aksidan ak domaj pèsonèl (lè avoka kapab konsidere yon prosè san ou pa peye davans paske avoka a aksepte kolekte peman apre yon aranjman pou dedomajman)

*Nou kapab ede ou nan sitiyasyon vyolans domestic kelkeswa kondisyon ekonomik ak kondisyon imigrasyon ou.

Si ou bezwen asistans ak kesyon imigrasyon, ou kapab telefòne Gulfcoast Legal Services, 727.821.0726

Pou sèvis kominotè, peze la (lyen: http://www.crisiscenter.com) oswa telefòne 2-1-1

If you would like to apply now, click on the box below.
 
FLOI LOGO SM thumb
 
Serving Florida: Hillsborough, Manatee, Pasco, Pinellas, and Sarasota Counties.
Hurricane Irma disaster resources.graphic