Asistans Legal Gratis Pou Kliyan Ki Kalifye

Bay Area Legal Services se yon òganizasyon non-pwofi.  Nou founi asistans avoka pou moun ki pa gen lajan. Nou travay nan Hillsborough, Pasco, Pinellas, Manatee, ak Sarasota.

Nou gen entèprèt Kreyòl gratis. Kite nou konnen si ou bezwen yon entèprèt.

Aplike pou Sèvis

Telefòne Legal Aid Line: 800.625.2257 pou aplike epi mande sèvis, Lendi a Vandredi de 9:00 am jiska 4:30 pm.  Si pwoblèm ou pa ijan ou kapab aplike sou Entènèt nenpòt kilè.

Sèvis sa yo disponib pou tout Rezidan Florid

Telefòne Asistans pou Granmoun

Sèvis legal gratis pou rezidan Florid ki depase laj 60 an.

Telefòne: 888.895.7873 pou aplike epi mande sèvis, Lendi a Vandredi de 9:00 am jiska 4:30 pm.  Si pwoblèm ou pa ijan ou kapab aplike sou Entènèt nenpòt kilè.

Telefòne pou ede Veteran

Sèvis legal gratis pou militè veteran Florid ki kalifye.

Telefòne: 866.486.6161 pou aplike epi mande sèvis, Lendi a Vandredi de 9:00 am jiska 4:30 pm.  Si pwoblèm ou pa ijan ou kapab aplike sou Entènèt nenpòt kilè.

Nou Kapab Ede w ak Plizyè Pwoblèm Legal:

 • Evènman dezas
 • Pwoblèm kay ak lwaye
 • Pwoblèm fanmi (divòs, gadyen,swen siveyans, adòpsyon, pwoteksyon kont abizay)
 • Pwoblèm lajan ak bankwout
 • Asistans espesyal pou granmoun ak veteran
 • Sipò pou òganizasyon non-pwofi.

Sèvis Legal nou Kapab Enkli:

 • Founi enfòmasyon ak konsèy legal
 • Founi asistans senp ak fason pou ede tèt ou
 • Ede w jwenn yon avoka
 • Reprezante w devan tribinal
 • Founi referans pou jwenn lòt ajans ki kapab ede w

Kalifikasyon pou Asistans

Se pa tout moun ki kalifye pou asistans. Moun ki kalifye pral resevwa sèvis selon resous ki disponib.

Nou pa kapab ede moun ki komèt krim, mou ki pran kontravansyon, oswa reklamasyon pou domaj pèsonèl.

Kikote Biwo nou Travay

NOTE: Se pou mete randevou sèlman.  Pinga annik vini san randevou

Hillsborough County

Ybor City
1302 N 19th Street
Suite 400
Tampa, FL 33605

Phone: 813.232.1343
Fax: 813.248.9922

Plant City
701 Tillman Place
Suite 300
Plant City, FL 33566

Phone: 813.752.1335
Fax: 813.659.0240

L. David Shear Children’s Law Center
1000 N Ashley Drive
Suite 518
Tampa, FL 33602

Phone: 813.227.9050
Fax: 813.252.3269

Ruskin
201 14th Avenue SE
Suite I
Ruskin, FL 33570

Phone: 813.634.6044
Fax: 813.641.1011

Volunteer Lawyers Program
George Edgecomb Courthouse
800 E Twiggs Street
Tampa, FL 33602

Phone: 813.226.8685 ext. 110

Major General Ernest A. and Marilyn Bedke Veterans Law Center
1302 N 19th Street
Suite 400
Tampa, FL 33605

Phone: 813.232.1343
Fax: 813.248.9922

Legal Information Center & Family Forms Clinic
George Edgecomb Courthouse
800 E Twiggs Street
Tampa, FL 33602

Legal Information Center: Suite 101
Family Forms Clinic: Suite 207

For walk-in hours, call: 813.864.2280

Pasco County

New Port Richey
7340 Little Road
Suite 101
New Port Richey, FL 34654

Phone: 727.847.5494
Fax: 727.816.1071

Dade City
14950 US Highway 301
Dade City, FL 33523

Phone: 352.567.9044
Fax: 352.567.0681

Pinellas County

St. Petersburg
4948 Central Avenue
St. Petersburg, FL 33707

Phone: 727.490.4040
Fax: 727.201.4331

Clearwater
800 Drew Street
Clearwater, FL 33755

Phone: 727.490.4040
Fax: 727.201.4331

Apply for Services

If you live or have a case in Hillsborough, Pasco, Pinellas, Manatee, or Sarasota counties, we may be able to help.

How do I apply? Am I eligible?

Bay Area Legal Services

If you live or have a case in Hillsborough, Pasco, Pinellas, Manatee, or Sarasota counties, we may be able to help.

Statewide Legal Helplines

If you live or have a case in Florida, we may be able to help.